Вход

Детето на 2,7 – 3 год.

Какво трябва да умее детето на 2,7 – 3 год.?

Обича да играе с други деца.

Самостоятелно се храни с лъжица.

Самостоятелно се облича и съблича.

Качва се и слиза по стълби без опора.

Може да разкаже проста случка.

Говори с прости изречения.

Задава разнообразни въпроси.

В игрите си отразява околния свят.

Рисува познати предмети.

Може да бъде убедено с думи.

Активно участва при миене.

Ползва самостоятелно тоалетна.

Не ползва памперс

За родителите

Такси

•    Таксите са определени с Наредба №2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Перник
•    Таксата за децата от яслените групи и групите 3-4 г. деца е еднокомпонентна и е 40, 00 лв. за месец, независимо колко дни от месеца е присъствало детето.
•    Върху еднокомпонентната/яслени и 3-4 г деца/ такса се ползва 50% отстъпка за:
-    деца полусираци;
-    деца с един родител/родител без брак и детето не е припознато от другия родител;
-    детето не получава издръжка от другия родител/;
-    деца, на които и двамата родители са студенти в редовна форма на обучение;
-    деца на родители/и с ТНР от 70 до 90%;
-    при две деца от едно семейство, приети в едно детско заведение, месечната еднокомпонентна такса за второто дете;
-    при деца близнаци и за двете деца се заплаща месечна еднокомпонентна такса с 50% намаление.
•    Не се заплаща еднокомпонентна/яслени и 3-4 г деца/  такса за:
-    деца пълни сираци;
-     деца, чиито родител/ползват подпомагане съгласно чл.9 от ППЗСП/Правилник за прилагане закона за социално подпомагане/;
-    деца на загинал/и в изпълнение на служебен дълг;
-    деца на загинал/и при производствени аварии и бедствия;
-    деца, чиито родител/и са с над 90% ТНР;
-    деца с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от министъра на здравеопазването;
-    деца с трайно намалена възможност за социална адаптация/над 50%/;
-    трето дете в семейството;
-    при отсъствие на детето цял календарен месец, ако родителите са предоставили медицински документ за отсъствието;
-    за месеците юли и август, ако детето няма нито едно присъствие/.
•    Преференциите се ползват след писмено  уведомяване на директора от родителите  и попълване на декларация с документи доказващи преференцията.
•    Ако детето/ в тези възрастови групи/ няма нито едно присъствие за месеца, не е представило медицински документ и не е заплатило месечната еднокомпонентна такса своевременно, се отписва от детската градина.
•    За децата от подготвителните за училище групи на 5 и 6 години  се заплаща  два лева на ден за храна. Върху тази сума не се ползват преференции. За тези деца подготовката за училище е задължителна, както и присъствието им в детската градина. Те могат да отсъстват само по причини регламентирани в Закона за предучилищно и училищно образование.

Послания и правила

Опознавайки света около себе си всяко дете има право на обич, грижа и подкрепа. Ние учителите в Детска градина №4 „Чуден свят” сме заедно с него в първите му стъпки по пътя към познанието,  към другите и към себе си.
В нашата детска градина този път е весел, забавен и пълен с вълшебства.
... И не само това, още колко чудеса!

Прочети още...

Процедура жалби

ПРОЦЕДУРА ПО ПОДАВАНЕ, ПРИЕМАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ  И РЕШАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ В ДГ № 4 „ ЧУДЕН СВЯТ’’

 

ЦЕЛ

Процедурата има за цел да регламентира реда и начина за приемане, регистриране, извършване на проверка и констатиране има ли нарушения на законодателството и ПДУ на ДГ „ Чуден свят”, както и  предприемане на мерки в случай на доказани такива и отговор до подалия жалба или сигнал. Настоящата процедура регламентира отговорностите и задълженията на служителите на ДГ „ Чуден свят’’, отговарящи за приемането, регистрирането и извършването на проверки и отговор до подалия жалба или сигнал.

Прочети още...

При работа с  нашия уебсайт, вие се съгласявате да използвате “бисквитки” в съответствие с тези правила. Ако не сте съгласни с употребата на  “бисквитки”, вие имате възможност да ги  деактивирате, за да блокирате достъпа на  “бисквитки” от този уебсайт на вашето устройството. “Бисквитките” не съдържат ваши лични данни, като адрес, електронен адрес, телефонен номер и др.