Вход

Детето на 2,7 – 3 год.

Какво трябва да умее детето на 2,7 – 3 год.?

Обича да играе с други деца.

Самостоятелно се храни с лъжица.

Самостоятелно се облича и съблича.

Качва се и слиза по стълби без опора.

Може да разкаже проста случка.

Говори с прости изречения.

Задава разнообразни въпроси.

В игрите си отразява околния свят.

Рисува познати предмети.

Може да бъде убедено с думи.

Активно участва при миене.

Ползва самостоятелно тоалетна.

Не ползва памперс

Хранене

 

1. Храната за децата  в Детска градина №4 “Чуден свят” се приготвя на място в специално обособен кухненски блок в административна сграда. Кухнята е добре оборудвана и обзаведена.
2. Приготвя се спазвайки грамажите за приготвяне на храната по „Сборник рецепти с наръчник за хранене на деца от 3 до 7 годишна възраст”  и „Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3 г. възраст” за  яслените групи. Менюто се изготвя от технолог по хранене в община Перник за всички детски градини. Приготвя се отделно за детска ясла и за детска градина. Спазват се изискванията на наредбите на Министерството на здравеопазването и Министерството на земеделието. За информация на родителите, препис от менюто за седмицата  се поставя на здравното табло.
3. Доставката на хранителни продукти се осъществява чрез месечни и седмични заявки към фирма определена с конкурс за малка обществена поръчка  /ф-ма „ЕТ Светозар Райков”/. Всеки  продукт е придружен със сертификат за качество. Всеки хранителен продукт, който при необходимост се внася от родителите и предоставя за децата, трябва да бъде придружен с такъв сертификат.
4.Контролът за качеството на готовата храна се осъществява от медицинската сестра и директора. Всеки ден се оставят от храната  проби за 48 часа, които се съхраняват в хладилник.
5. Храната на децата в групите се поднася от помощник-възпитателките под контрола на учителите, а в групите детска ясла от медицинските сестри. Директорът и медицинската сестра в здравен кабинет също контролират храненето на децата.
6. На децата се предлагат четири хранения:


  • закуска

  • междинна закуска в 10:00 ч. - плод

  • обяд –три ястия-супа, основно, десерт и хляб

  • следобедна закуска


6. При приготвяне на храната се спазва ХАСЕП системата за безопасност на храните и системата за САМОКОНТРОЛ.
7. Кухнята има регистрация в Агенция по храните.
8. Контролът се осъществява от медицинските сестри здравен кабинет, директора, Агенцията по храните и Районна здравна инспекция.
9. Ежедневна процедура на изписване, влагане па продуктите, приготвяне и сервиране на храната и придружаващи документи.


Меню - изготвя се от технолог
Присъствена книга - вписват се броят деца присъствещи за деня и хранещият се допълнително помощен, педагогически и медицински персонал, който срещу заплащане има право на детска порция.
Калкулационна ведомост/две отделни за детска ясла и детска градина/-изготвя се от домакин съобразно менюто, рецептата по грамажи посочени в съответния сборник с рецепти и  броят хранещи се.
Заповед за требване на хранителни продукти/брой хранещи се-деца, пом.възпитатели ползващи храна и столуващи педегогически специалисти и медицински персонал/
Требвателен лист/два -за груи детска градина и групи детска ясла/ изготвя се от домакин. В този документ се посочват броят хранещи се и стойността на храната, която зависи от количеството и стойността на вложените продукти. Стойността не включва разходите на консумативи/вода и електричество/ и труд.
Продуктите се снабдяват от фирмата доставчик. Проверяват се за качество от домакин, медицинска сестра и директор. Претеглят се и се подреждат в определените помещения в складовата част – помещение за сухи храни, помещение за зеленчуци, хладилници и хладилни плюсови камери.
Съобразно броя на хранещите се, по  изготвената калкулационната ведомост продуктите се изписват ежедневно от склада и изнасят от работник кухня и домакин в присъствието на комисия.
След изнасянето от склада готвъчът и помощник готвачът под контрола на медицинска сестра и/или директора ги разпределят и влагат съобразно грамажите посочени по рецепта и калкулационнота ведомост.
Храната се приготвя от 4 души кухненски персонал- готвач, пом. готвач и двама работник кухня.
След приготвянето и, количеството храна трябва да отговаря на добива посочен в рецептата. Добивът се проследява от директора и медицинската сестра.
Готовата храна се разпределя от готвача в отделни съдове за всяка гупа  и за всяко ястие, спрямо броя деца грамажа по меню и столуващ персонал за деня.
Разпределената храна се получава от помощник възпитателите по групи, занася се до сградите и групите по начин посочен в ХАСЕП системата и се разпределя на порции за всяко дете в отделни за всяко ястие съдове.
Количеството се проследява от учител, медицинска сестра и директор.
След разпределянето и цялото количество храна се сервира на децата и столуващите.
След нахранване на децата, остатъците се събират в съдове за помия, която се изкупува от определено с договор лице. Събраната сума се внася по сметка на първостепенния разпоредител на бюджета община Перник, коята по процедура ги връща обратно в бюджета на детската градина.

Сборници с рецепти по които се приготвя храната на децата

 

 

 

При работа с  нашия уебсайт, вие се съгласявате да използвате “бисквитки” в съответствие с тези правила. Ако не сте съгласни с употребата на  “бисквитки”, вие имате възможност да ги  деактивирате, за да блокирате достъпа на  “бисквитки” от този уебсайт на вашето устройството. “Бисквитките” не съдържат ваши лични данни, като адрес, електронен адрес, телефонен номер и др.